Herb Stowarzyszenia Wychowanków Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Asnyka w Kaliszu Stowarzyszenie Wychowanków Gimnazjum i Liceum
Ogólnokształcącego im. Adama Asnyka

S P R A W O Z D A N I E

Zarządu Stowarzyszenia Wychowanków Gimnazjum
i Liceum im. Adama Asnyka w Kaliszu z działalności
od 1 kwietnia 2001 r. do 6 kwietnia 2002 r.

 

Realizując swój statutowy obowiązek, zgodnie z § 30, pkt 8, w nawiązaniu do § 21, pkt 2 oraz do § 24, pkt 2 zarząd Stowarzyszenia Wychowanków Gimnazjum i Liceum im. Adama Asnyka składa Walnemu Zebraniu niniejsze sprawozdanie ze swej działalności od 1 kwietnia 2001 roku do 6 kwietnia 2002 r.

8 kwietnia 2000 r. Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze, zgodnie z przepisami statutu wybrało w głosowaniu tajnym 15 osobowy zarząd na III pięcioletnią kadencję, w następującym składzie: Adam Borowiak - prezes, Leszek Bladowski i Marek Sierakowski - wiceprezesi, Urszula Dera - sekretarz, Tadeusz Krawczyński - skarbnik, Helena Mnich, Zofia Mieszczańska - Stefaniak, Violetta Wacowska, Jerzy Bałwas, Jerzy Borowiak, Józef Jaworowicz, Marek Mikołajczyk, Krzysztof Płociński, Bogdan Ptak i Krzysztof Walczak - członkowie.

Wybrano członków Komisji Rewizyjnej, która ukonstytuowała się następująco: Jerzy Kazmierczak - przewodniczący, Jan Marczyński - wiceprzewodniczący i Grzegorz Wichliński - członek.

Do Sądu Koleżeńskiego wybrano Jerzego Gwiazdzińskiego - przewodniczącego, Jerzego Pawłowa - wiceprzewodniczącego i Grzegorza Marszałka - członka.

W okresie sprawozdawczym władze Stowarzyszenia pełniły obowiązki w niezmienionym składzie.

Zarząd zbierał się na 15-tu posiedzeniach, z udziałem przeciętnie dwunastu swoich członków oraz przedstawicieli Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego i zapraszanych gości. Wzorową frekwencją wyróżnili się: Urszula Dera i Marek Mikołajczyk, obecni na wszystkich zebraniach.

Posiedzenia zarządu są protokołowane, obowiązuje również lista obecności. Protokół odczytywany jest na początku każdego zebrania zarządu i pozostaje do wglądu zainteresowanych. Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania umożliwia rozpoczęcie kolejnego posiedzenia zarządu. Posiedzenia zarządu przeprowadzaliśmy w naszym liceum.

Od 19 kwietnia 2001 roku, przyjmując zaproszenie kol. Bożeny Piotrowskiej, do grudnia ubiegłego roku, czwartkowe spotkania koleżeńskie organizowaliśmy w " Piwnicy pod klonami" przy ulicy Niecałej 14. Od stycznia 2002 roku postanowiliśmy koleżeńskie posiady odbywać w kawiarni "Adria" przy ul. Piekarskiej 13.

Kwestią najczęściej dyskutowaną, wywołującą najwięcej emocji i kontrowersji pozostawała sprawa ewentualnej siedziby dla naszego Stowarzyszenia.

Przypomnę, że w minionym dwunastoleciu korzystaliśmy kolejno z gościny, Kaliskiego Towarzystwa Wioślarskiego w latach 1990-1993, klubu "Pod Muzami" od 1993-2000 r., sali hotelu "Orbis-Prosna" w sezonie 2000/2001, następnie "Piwnicy pod klonami", a od stycznia br., kawiarni "Adria".

Linia podziału opinii dotyczyła przede wszystkim oceny naszych finansowych możliwości.

Zespół kolegów w składzie: Marek Mikołajczyk, Jarosław Paszyn, Janusz Piękny i Janusz Wysogląd, wypatrzyli obiekt komunalny przy ulicy Piskorzewskiej 9, nieopodal Rynku Głównego. W wyniku zawartej wstępnej Ugody, Ochotnicza Straż Pożarna w Kaliszu, aktualny dzierżawca, zgodziła się, aby dzierżawcą mogło być nasze Stowarzyszenie, w zamian za udostępnienie OSP określonej powierzchni biurowej dla prowadzenia ich działalności statutowej. Oficjalne, udokumentowane rozmowy z zarządem miasta prowadzono od czerwca 2000 r. Odbywały się również wizje lokalne. Do prowadzenia roboczych negocjacji upoważniono kol. Janusza Wysogląda, który w tej mierze wykazał duże zaangażowanie. Rozmowy z Wiceprezydentem Kalisza i zarządem OSP prowadził prezes Adam Borowiak. W międzyczasie wstępne obmiary powierzchni wykonał kolega Krzysztof Jagodziński.

Efektem wspomnianych przedsięwzięć i negocjacji był projekt umowy dzierżawy przedstawiony nam przez Zarząd miasta Kalisza.

Należy podkreślić, że podstawą prowadzonych starań o ewentualne wydzierżawienie wspomnianego obiektu stała się deklaracja wymienionego wcześniej zespołu naszych kolegów gwarantujących pozyskanie strategicznego inwestora, gdyż działające społecznie Stowarzyszenie bez zasobnego potencjalnego poddzierżawmy w żaden sposób zadaniu temu nie było w stanie sprostać.

Kwestia "Piskorzewskiej 9" była omawiana nieomal na każdym posiedzeniu zarządu. Przedstawione ogólne koncepcje merytoryczne i brak konkretnych planów finansowania, dzieliły w ocenach członków zarządu.

W tej sytuacji, w celu jednoznacznego rozstrzygnięcia, na posiedzeniu zarządu 20 września 2001 r. Prezes zarządził głosowanie, które na zgłoszony wniosek, zostało przeprowadzone w formie tajnej. Stosunkiem głosów 8:7, zarząd postanowił o nie przystąpieniu do umowy dzierżawy obiektu przy ulicy Piskorzewskiej 9. O decyzji zarządu Stowarzyszenia pisemnie poinformowano Zarząd miasta Kalisza. Szczegółowa dokumentacja odnośnie wspomnianej sprawy pozostaje do wglądu.

Konkludując należy zaznaczyć, że Uchwała z 31.03.2001 r. ubiegłorocznego I/XII Walnego Zebrania sprawozdawczego postanawiająca w punkcie 3 "upoważnić Zarząd Stowarzyszenia do kontynuowania wszelkich czynności merytorycznych i organizacyjnych związanych z zamiarem przejęcia budynku przy ulicy Piskorzewskiej 9 na rzecz Stowarzyszenia", była realizowana aczkolwiek wobec przytoczonych wcześniej okoliczności Zarząd postanowił od sprawy tymczasem odstąpić, czyniąc to zgodnie ze swoimi statutowymi kompetencjami.

W punkcie 2. Uchwała ubiegłorocznego Walnego Zebrania sprawozdawczego "wzywała wszystkich członków Stowarzyszenia do zdecydowanego wsparcia inicjatywy odtworzenia auli szkolnej w dawnym kształcie i z dawnym przeznaczeniem". Apel ten został powtórzony w liście prezesa z września 2001 r., rozesłanym w tysiącu egzemplarzy do wszystkich asnykowców, których adresy posiadamy w naszych archiwalnych zasobach.

Wcześniej najbardziej istotną deklarację złożył kol. Zenon Sroczyński, obiecując swoje poważne zaangażowanie materialne dla powodzenia tego jakże zobowiązującego przedsięwzięcia. Kol. Małgorzata Paszyn podjęła się przygotowania dokumentacji technicznej i projektowej. Zarząd upoważnił kol. Jerzego Borowiaka do koordynowania prac związanych z rekonstrukcją auli. Trwają prace przygotowawcze, które miałyby umożliwić rozpoczęcie zadania z początkiem tegorocznych wakacji.

Odnowiona aula byłaby najpiękniejszym darem wniesionym naszej szkole przez przyszłoroczny XV Zjazd jej absolwentów.

Jak na razie to wielkie dzieło, poza wyżej wymienionymi osobami, wsparli jedynie swoimi wpłatami koledzy: Stanisław Niżnik z Łodzi, Henryk Jedwab z Kanady i Jan Kwaczyński z Australii.

W minionym roku sprawozdawczym kontynuowaliśmy działania mieszczące się w rytmie wypracowanego w poprzednich latach kalendarza, obejmującego stałe doroczne przedsięwzięcia, a także imprezy nadzwyczajne. Braliśmy również udział w smutnych uroczystościach ostatnich pożegnań naszych bliskich.

2 maja 2001 r., w bazylice św. Józefa i na cmentarzu tynieckim, pożegnaliśmy zmarłą w wieku 48 lat, Małgorzatę Kranc-Borowiak, absolwentkę Liceum im. Tadeusza Kościuszki, żonę prezesa naszego Stowarzyszenia. W poczcie sztandarowym stanęli: Józef Jaworowicz, Zofia Mieszczańska-Stefaniak i Viola Wacowska.

W dniach 18-19 maja 2001 r. maturzyści z 1976 roku świętowali srebrny jubileusz tego ważnego w ich życiu wydarzenia. Bogaty program obejmował m.in. wieczór koleżeński, spotkanie w murach naszej Szkoły oraz majówkę w plenerze parku w Gołuchowie. Wysiłek organizacyjny wzięła na swoje subtelne ramiona Viola Wacowska, której pomagali: Iwona Bęcka, Mariola Roszak, Sylwia Kokot, Adela Lisiak i Józef Szyszka.

26 maja 2001 r., kol. Marek Mikołajczyk poprowadził III Rowerowy Rajd Asnykowców drogami i dróżkami gminy Żelazków. Zwiedzano Muzeum - Dworek Marii Dąbrowskiej w Russowie, a odpoczywano w ogrodzie posiadłości państwa Małgorzaty i Bogdana Barańskich we Florentynie.

29 maja 2001 r., w cukierni "Rogatka Wrocławska" Bożeny Sośnickiej, koleżanki od "Kościuszki", zorganizowaliśmy wspomnieniowe spotkanie z kol. Henrykiem Jedwabiem, maturzystą 1937 roku, "Honorowym Obywatelem miasta Kalisza", w czasie II wojny światowej, komandosa elitarnej S.O.E., bohatera spod Monte Casino.

6 czerwca 2001 r., pożegnaliśmy zmarłego w wieku 50 lat, kolegę Bogumiła Kobylińskiego, geodetę, maturzystę z 1969 roku. W poczcie sztandarowym stanęli koledzy: Józef Paszkowski, Krzysztof Biernacki i Krzysztof Jagodziński.

W odbywających się w dniach 8 i 9 czerwca ubiegłego roku, oficjalnych uroczystościach z okazji Święta Miasta, Stowarzyszenie reprezentowali: prezes, Adam Borowiak i członek zarządu, Krzysztof Płociński.

9 czerwca 2001 r., kolejno w kościele katedralnym św. Mikołaja, a następnie w auli Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej odbywała się uroczystość wręczenia świadectw maturalnych kolejnemu rocznikowi absolwentów naszego Liceum. W imieniu starszych kolegów przemówił Jerzy Gwiaździński. Każdy z abiturientów otrzymał list gratulacyjny witający w gronie wychowanków oraz I tom monografii "Szkoła Kaliska" - jako szczególny dar od swojego przyszłego Stowarzyszenia.

15 czerwca 2001 r. w "Piwnicy pod Klonami" koledzy maturzyści 1969 zorganizowali swoje wspólne pięćdziesiąte urodziny. Była uroczysta kolacja, muzyka i śpiew w wykonaniu kol. Marka Gwiaździńskiego, a także błyskawiczny turniej w cymbergaja o puchar prezesa stowarzyszenia, wywalczony przez kol. Krzysztofa Biernackiego, przy okazji głównego organizatora tego święta, któremu pomagali Krzysztof Jagodziński, Jerzy Pawłow i Jerzy Dyonizy.

16 czerwca 2001 r., wiceprezes Leszek Bladowski, reprezentował asnykowców na zlocie absolwentek Liceum im. Anny Jagiellonki świętujących 50 - lecie swoich egzaminów maturalnych. Okolicznościowe gratulacje wraz z egzemplarzami naszego biuletynu "Asnykowca", kol. Bladowski złożył na ręce przewodniczącej komitetu organizacyjnego kol. Magdaleny Turek - Kozłowskiej oraz zasłużonej pani profesor, Janiny Siemkowicz.

22 czerwca ubiegłego roku zorganizowaliśmy "Sobótkową" posiadę w "Piwnicy pod Klonami", którą umilał muzyką akordeonową kol. Marek Gwiaździński.

30 czerwca 2001 r. braliśmy udział w uroczystościach pogrzebowych, zmarłego w wieku 90 lat naszego dawnego nauczyciela, prof. Szczepana Nałęcza. Wystawiliśmy poczet sztandarowy w składzie: Józef Jaworowicz, Jerzy Pawłow i Adam Borowiak.

5 lipca 2001 r., delegacja stowarzyszenia Halina Gwiaździńska, Małgorzata Wrotkowska, Józef Jaworowicz i Adam Borowiak, udała się do Koła, aby pożegnać zmarłego nauczyciela rusycystę Józefa Januszewicza, przez kilkadziesiąt lat związanego z naszym Liceum.

W dniach 7 i 8 lipca ubr. uczestnicy III Asnykowskiego Zlotu Campingu i Caravaningu dotarli nad jezioro Mikorzyńskie, nieopodal Konina, gdzie ustanowili swoją bazę, stąd organizowali rowerowe wycieczki po okolicy. To rekreacyjne spotkanie zorganizowały panie: Zofia Mieszczańska-Stefaniak i Mila Raryta.

23 sierpnia 2001 r. żegnaliśmy kol. Andrzeja Janczewskiego, maturzystę z 1952 roku. Uroczystości odbywały się w Warszawie w kościele św. Karola Boromeusza i na cmentarzu powązkowskim, którym przewodniczył kolega z "asnykowskiej" ławy, ks. dr Jan Sikorski. Słowa pożegnania wygłosili, kol. Leszek Bladowski i kol. Wojciech Kibler, którzy wraz z Adamem Borowiakiem tworzyli poczet naszego licealnego sztandaru.

31 sierpnia ubr. W inaugurującym rok szkolny 2001/2002 posiedzeniu Rady Pedagogicznej naszego Liceum, uczestniczył prezes Adam Borowiak, który zapoznał szacowne grono z zamierzeniami jakich podejmuje się stowarzyszenie w najbliższych miesiącach.

5 września 2001 r., dzięki inicjatywie i staraniom kol. Bogdana Ptaka, zainaugurowano wspólne copiątkowe pływanie na obiekcie Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji.

W niedzielę 9 września 2001 r., świętowaliśmy 163 urodziny naszego patrona Adama Asnyka. O godzinie 10.00, w Katedrze św. Mikołaja, nasz kolega ks. prałat Andrzej Gaweł, w asyście dwóch księży, koncelebrował uroczystą mszę św. W intencji profesorów, absolwentów i uczniów najstarszej kaliskiej szkoły. W poczcie sztandarowym stanęli koledzy: Marek Sierakowski, Leszek Bladowski i Bogdan Ptak. Po mszy św. przeszliśmy pod pomnik patrona u stóp którego, prezes Adam Borowiak i dyrektor liceum, Franciszek Podgórny złożyli pamiątkową wiązankę kwiatów. Urodzinowe święto zakończyliśmy koleżeńsko-rodzinnym spotkaniem w "Piwnicy pod Klonami".

Tydzień później, w niedzielę 16 września 2001 r., mimo chłodu i deszczu, 28 załóg stawiło się na starcie XIV Samochodowego Rajdu Asnykowców, którego trasa wiodła z Kalisza przez Kościelną Wieś do Górzna, a stamtąd na lotnisko w Michałkowie, poczym na metę nad zalewem Szałe, gdzie przy ognisku i pieczonych kiełbaskach ogłoszono wyniki. Po drodze były trzy próby sportowe, a także korespondencyjny konkurs wiedzy o regionie i znajomości przepisów kodeksu drogowego.

Zwycięzcą XIV Rajdu i zdobywcą pucharu przechodniego prezesa Stowarzyszenia został Dominik Ptak, a drugie miejsce Maciej Borowiak. Wszystkie załogi uhonorowano nagrodami, a szczególnie wyróżniono kol. Grzegorza Marszałka, jedynego który startował we wszystkich dotychczasowych Rajdach Asnykowców.

Organizatorami komandorem XIV Rajdu, podobnie jak w roku poprzednim był kol. Bogdan Ptak, który imprezę przygotował znakomicie.

Dwa dni później, 17 września 2001 r., uczestniczyliśmy w pogrzebie naszego kolegi, maturzysty z 1959 roku, ks. prałata Lucjana Andrzejczaka, kustosza sanktuarium św. Józefa w Kaliszu. W manifestacyjnej uroczystości wzięła udział delegacja naszego Stowarzyszenia. Odprowadzając ks. Lucjana na miejsce wiecznego spoczynku na cmentarzu tynieckim, sztandar szkolny ponieśli koledzy: Józef Jaworowicz, Leszek Bladowski, Adam Borowiak i Jan Mak.

21 września 2001 r., w Centrum Rysunku i Grafiki im. Tadeusza Kulisiewicza odbyła się inauguracja Roku Kulturalnego 2001/2002, której głównym bohaterem był świętujący 85 urodziny, artysta grafik, malarz i dziejopis ziemi kaliskiej, Władysław Kościelniak. Życzenia od asnykowców zacnemu jubilatowi przekazał prezes, Adam Borowiak.

W trakcie uroczystości Prezydent Miasta Kalisza, na wniosek zarządu Stowarzyszenia, wyróżnił kol. Lidię Łyszczak za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dziedzictwa kulturowego. Ponadto ze stowarzyszeniowego kręgu doceniono także kol. kol. Helenę Mnich, Marka Rozparę i Krzysztofa Walczaka.

20 września 2001 r., koledzy Leszek Bladowski, Krzysztof Płociński i Adam Borowiak, uczestniczyli w Zlocie Najstarszych Szkół w Polsce, którego gospodarzem był Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Bolesława Chrobrego w Pszczynie. Obecnych było 28 delegacji z całego kraju, wśród których jedynie kaliskie Liceum im. Adama Asnyka reprezentowali jego absolwenci. Zebrani podziwiali edycje "Asnykowca" oraz monografię "Szkoła Kaliska", interesowali się organizacją i działalnością naszego stowarzyszenia. Udział naszej delegacji i nadzwyczajne zainteresowanie z jakim została przyjęta, przyniosła potrójną satysfakcję zarówno dla Liceum im. Adama Asnyka, stowarzyszenia i miasta Kalisza skąd przybyła.

Efektem wspomnianego Zlotu jest formalne przystąpienie naszego Liceum do Klubu Najstarszych Szkół w Polsce, który w niedługim czasie zamierza się przekształcić w stowarzyszenie. Podziękowanie dla kol. Małgorzaty Wrotkowskiej, która użyczyła swojego samochodu dla wspomnianej delegacji.

W dniach 4 i 5 października 2001 r., staraniem Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk i kol. Zenona Sroczyńskiego, pod honorowym patronatem prezydenta miasta Kalisza, Zbigniewa Włodarka, w sali recepcyjnej ratusza odbywała się wielce znacząca konferencja zatytułowana "Kalisz miasto otwarte". Mniejszości narodowe w dziejach Kalisza i ziemi kaliskiej". Wśród znamienitych gości przybyłych z kraju i ze świata byli również asnykowcy. Z Izraela dojechał kol. Baruch (Bolesław) Kolski, który w 1936 roku wyemigrował do ówczesnej Palestyny, a z Bielska-Białej przybył kol. Paweł Auweiler, biskup Diecezji Cieszyńskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. W komitecie honorowym znaleźli się koledzy: Józef Garliński z Londynu i Henryk Jedwab z Ottawy, obaj Honorowi Obywatele miasta Kalisza. List do konferencji od Józefa Garlińskiego odczytał prezes stowarzyszenia Adam Borowiak. Ponadto w konferencji aktywnie uczestniczyli także koledzy: Leszek Bladowski, Krzysztof Płociński i Jan Mak.

Kolejną okazją do odwiedzin naszego Liceum i spotkanie z wczorajszymi i dzisiejszymi nauczycielami była uroczystość Dnia Edukacji Narodowej. Zofia Mieszczańska- Stefaniak, Viola Wacowska i Józef Jaworowicz, reprezentujący uczniów z różnych epok XX wieku, wyrazili swój szacunek dla pedagogicznego powołania.

26 października ubr. W sali recepcyjnej kaliskiego ratusza, pomnikową "Księgę Dziesięciolecia Polski Niepodległej 1989-1999", w ręce obywateli, reprezentujących wielkopolskie biblioteki szkolne i publiczne, przekazał jej pomysłodawca redaktor naczelny Waldemar Kuczyński, asnykowiec, maturzysta z 1958 r. Nasze stowarzyszenie reprezentowali koledzy: Leszek Bladowski, Adam Borowiak, Jan Mak, Józef Jaworowicz i Andrzej Zmyślony.

Tego samego dnia, w godzinach wieczornych, również w sali recepcyjnej ratusza, jubileusz 25-lecia świętowało Towarzystwo Miłośników Kalisza, którego współzałożycielami byli także nasi koledzy. Do czasu powołania stowarzyszenia uczestniczyliśmy w działaniach Towarzystwa w ramach swojego "Koła Asnykowców".

Za współtworzenie oblicza naszej osobistej ojczyzny uhonorowani zostaliśmy okolicznościowymi podziękowaniami, które z rąk Jerzego Grajka, prezesa Towarzystwa Miłośników Kalisza otrzymali: Jerzy Borowiak, Adam Borowiak, Józef Jaworowicz, Jerzy Kaźmierczak, Grzegorz Marszałek i Zenon Jarmuszczak. W imieniu Stowarzyszenia Asnykowców, wraz z bukietem róż wręczonym przez Zofię Mieszczańską-Stefaniak, prezes Adam Borowiak życzył Towarzystwu na kolejne dni i lata, aby wytrwale budowało złoty łańcuch przyjaźni łączący kaliszan dumnych ze swego miasta.

31 października 2001 r. pożegnaliśmy zmarłego kolegę, Kazimierza Markowskiego, absolwenta z 1952 roku, współzałożyciela naszego stowarzyszenia. Mszę św. pogrzebową w bazylice św. Józefa sprawował ks. dr Jan Sikorski z Warszawy, kolega klasowy zmarłego Kazimierza. W poczcie sztandarowym stanęli Leszek Bladowski, Jędrzej Podczaski i Józef Jaworowicz. Słowo pożegnalne wygłosił kol. Adam Borowiak.

16 listopada 2001 r., gościliśmy prof. Stanisława Iwankiewicza, wybitnego lekarza i naukowca, emerytowanego rektora wrocławskiej Akademii Medycznej, absolwenta z 1937 roku, który na nasze zaproszenie przybył do Kalisza, aby zaprezentować swoją księgę wspomnień, zatytułowaną "A było to tak...". Spotkanie przygotowane i prowadzone przez kol. Adama Borowiaka, zgromadziło w lokalu "Adria" blisko stuosobową wielopokoleniową publiczność. Ten kulturalno-towarzyski wieczór współorganizowały również, stowarzyszenie Wychowanków Gimnazjum i Liceum im. Tadeusza Kościuszki oraz szkoły dwojga imion Anny Jagiellonki i Mikołaja Kopernika.

15 grudnia 2001 r., po raz czternasty w dziejach sportowych kontaktów sławnych kaliskich szkół zorganizowany został, w sali Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji, mecz koszykówki "Asnykowcy", "Jagiellonowie". Pojedynek absolwentów o puchar im. Prof. Kazimierza Paszyna wygrali "Asnykowcy" 71:59.

Mecz obecnych uczniów zakończył się sukcesem drużyny Liceum im. Mikołaja Kopernika, wynikiem 63:58. Nagrodą za zwycięstwo był puchar Stowarzyszenia Asnykowców. Tę tradycyjną sportową imprezę zorganizowała Kaliska Fundacja im. Kazimierza Paszyna, wespół ze stowarzyszeniami "Asnykowców" oraz "Jagiellonek" i "Kopernikan". Honorowy patronat objął wiceprezydent miasta Kalisza, Zbigniew Białek. Blasku imprezie dodała obecność pani Leokadii Paszynowej, wdowie po śp. Kazimierzu.

Rola gospodarza i konferansjera przypadła wiernemu od początku temu sportowo-towarzyskiemu wydarzeniu, kol. Zbigniewowi Kościelakowi, który jak w latach poprzednich przygotował okolicznościowe wydawnictwo, wydrukowane staraniem Danuty Krymarys, "Jagiellonki", w jej zakładzie poligraficznym.

Na trybunach zasiedli zarówno absolwenci jak i obecni uczniowie obu szkół, żywiołowo zagrzewając do walki swoje drużyny.

Nowy 2002 rok, powitaliśmy 1 stycznia, wczesnym popołudniem, na strzelnicy Kaliskiego Bractwa Kurkowego przy ognisku rozpalonym i bohatersko podtrzymywanym przez kol. kol. Józefa Jaworowicza i Krzysztofa Płocińskiego. Koleżeństwo przybyło z koszami jadła i napitków, które skutecznie neutralizowały mróz i śnieżną zadymkę. Na akordeonie przygrywał niezawodny Marek Gwiaździński.

Doroczne spotkanie opłatkowo-noworoczne, 4 stycznia 2002 roku, zgromadziło w restauracji "Adria" studwudziestoosobowe koleżeńskie grono. Mimo trudnych warunków atmosferycznych dojechali także asnykowcy z Poznania, Wrocławia, Łodzi i Torunia. Obecny był dyrektor naszej macierzystej szkoły, Franciszek Podgórny. Z braterskimi pozdrowieniami przybyli prezesi stowarzyszeń "Kościuszkowców", Daniel Sztandera oraz "Jagiellonek" i "Kopernikan", Sylwiusz Jakubowski. Prezes, Adam Borowiak odczytał nadesłane z kraju i z zagranicy życzenia i łącząc się duchowo ze wszystkimi asnykowcami, gdziekolwiek by się znajdowali, przełamał się opłatkiem z kol. Ryszardem Pawlikiem. Świąteczną atmosferę dopełnił koncert kolęd w wykonaniu dziewczęcego zespołu "Inaczej", działającego przy Ostrzeszowskim Centrum Kultury oraz występ zespołu "Małe Kino".

Po rocznej przerwie, 9 lutego 2002 r., staraniem kol. Janusza Wysogląda, zorganizowany został kolejny, XIX już Bal Asnykowca, tym razem w urokliwej scenerii dawnej powozowni Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie. Bal był znakomicie przygotowany zarówno w części kulinarnej, jak i artystycznej. Gwiazdą wieczoru była Justyna Szafran, która śpiewała zawsze chętnie słuchane piosenki z repertuaru Edith Piaf.

2 marca 2002 roku, w Szklarskiej Porębie odbyły się VI Mistrzostwa Asnykowców w narciarstwie alpejskim i snowbordzie zawody, nad którymi honorowy patronat objął wiceprezydent Zbigniew Białek przeprowadzono na trudnej FIS-owskiej trasie w masywie Szrenicy. Wszyscy zawodnicy niezależnie od wieku, mieli do pokonania tej samej długości trasę slalomu giganta, na której ustawiono 30 bramek. W klasyfikacji generalnej wśród mężczyzn trasę slalomu najszybciej pokonał Maciej Borowiak, a drugie miejsce zajął Bolesław Wacowski. Natomiast wśród pań w tej klasyfikacji zwyciężyła Justyna Borowiak, przed Barbarą Ptak. W punktacji rodzinnej sukces odniosła rodzina Bożeny, Michała i Karola Witkowskich, a na drugim miejscu znaleźli się Alicja, Andrzej i Adam Jakubkowie. Zwycięzcy otrzymali puchary, a wszyscy startujący pamiątkowe plakietki ufundowane przez kol. Zbigniewa Białka. Tę piękną imprezę sportowo-rodzinną zawdzięczamy Violi Wacowskiej, Jerzemu Borowiakowi i Bogdanowi Ptakowi, którzy podobnie jak w latach poprzednich tworzyli komitet organizacyjny mistrzostw.

8 marca 2002 roku, w szczelnie wypełnionej sali restauracji "Adria", w klimacie socjalistycznych obchodów Międzynarodowego Dnia Kobiet, przedstawiliśmy zorganizowany własnymi siłami program zatytułowany "Wszystko dla Ciebie-Ty dla wszystkich" czyli "Upojno-upiorną noc kabaretową z udziałem niemalże artystów". Wieczór zainaugurował pieśniami masowymi Młodzieżowy Chór Mieszany "Aurora" oraz referat okolicznościowy, który wygłosił prezes, Adam Borowiak.

Po tzw. części oficjalnej chór "Aurora" przeistoczył się w Dziewczęcy Zespół Wokalny "Biedronki" i Męski Kwartet "Trzeci odruch Pawłowa" wraz z wokalistami-aktywistami oraz z solistami-desperatami, aby bawić publiczność piosenkami sprzed lat. Była także poezja liryczna i refleksyjno-satyryczna. Wieczór miał charakter "ekumeniczny" dzięki udziałowi zaproszonych przedstawicieli Liceów im. Tadeusza Kościuszki i Mikołaja Kopernika, a także nad wyraz licznej grupie "Jagiellonek" wśród publiczności.

Wspaniały zespół niemalże artystów stworzyli koleżanki i koledzy, panie: Małgorzata Barańska, Elżbieta Gładysz, Aneta Kolańczyk ("Kościuszki") , Zofia Mieszczańska-Stefaniak, Emilia Raryta, Bożena Wiśniewska, Irena Zawadzka i Ewa Żukiewicz oraz panowie: Jerzy Dyonizy, Marek Gwiazdziński, Józef Jaworowicz, Paweł Linkowski ("Kopernik"), Jerzy Pawłow, Marek Sierakowski i Mirosław Zaleski, których wspierali czołowi kaliscy muzycy występujący jako zespół "Old Horses Band", czyli "Starych Koni", w składzie: Piotr Michera, Jerzy Redlich, Mirosław Robak, Zenon Rogala, Henryk Siuda i Zbigniew Wiertelak. Całość poprowadził Andrzej Zmyślony, scenarzysta i reżyser tego ponad dwugodzinnego programu. Twórczy zryw asnykowców publiczność nagrodziła owacją na stojąco, poczym wspólnie bawiono się do rana. Za kilka tygodni pracy włożonej w przygotowanie tego nadzwyczajnego wydarzenia artystycznego, należą się raz jeszcze, całemu zespołowi na czele z Andrzejem Zmyślonym, wielce serdeczne podziękowania.

Omawiając wydarzenia minionych dwunastu miesięcy, przypomnę o liście prezesa z września 2001 r., zapowiadającego tegoroczny sezon 2001/2002, działalności naszego stowarzyszenia. W opinii niektórych koleżeństwa, w jednym z końcowych akapitów, w kontekście zbliżających się wówczas wyborów parlamentarnych, miał on w swej treści naruszyć zasadę apolityczności naszego stowarzyszenia, której od początku swojego istnienia przestrzegamy i w niej również upatrujemy swoją siłę i znaczenie.

Wspomniana kwestia, mocno dyskusyjna, znalazła swój finał na drugiej części 24/III posiedzenia zarządu, w dniu 7 lutego 2002 roku, kiedy to zarząd jednogłośnie zdecydował, że Stowarzyszenie jako całość nie przystępuje do żadnego komitetu wyborczego w nadchodzących wyborach samorządowych, aczkolwiek popiera tych wszystkich z naszych szeregów, którzy indywidualnie, zgodnie z własnymi przekonaniami i sumieniem, aspirują do pracy w przyszłej Radzie Miejskiej Kalisza, dla naszego wspólnego dobra.

W powyższym kontekście należy traktować wspólną satysfakcję czerpaną z osiągnięć i wszelkich przejawów uznania w różnorodnych obszarach aktywności społecznych i zawodowych, jakie stają się udziałem asnykowców, a członków stowarzyszenia w szczególności.

W niezbędnym skrócie przedstawione zostały najważniejsze kwestie z życia naszego Stowarzyszenia w minionym okresie sprawozdawczym. Wszystkie one, jak i te bieżące, mniej istotne omawiane były na posiedzeniach zarządu, znajdując swoje udokumentowanie w stosownych protokołach, a także w "Kronice" publikowanej na łamach "Asnykowca" i naszych stronach internetowych.

Od ośmiu lat, każdemu Walnemu Zebraniu towarzyszy premiera kolejnej edycji naszego biuletynu ilustrowanego "Asnykowca". Tak jest i dzisiaj. Z satysfakcją oddaję Koleżeństwu, najnowszy numer naszego periodyku.

Jako jego twórca i redaktor wyrazy uznania i podziękowania przekazuję najwytrwalszym, współpracującym od numeru piątego, a pierwszego ilustrowanego, kol. Lidii Łyszczak autorce kształtu edytorskiego, Krzysztofowi Oleksiakowi projektantowi okładek i Jerzemu Bałwasowi głównemu fotoreporterowi.

Słowa szczególnego podziękowania kieruję dla kolegi Zenona Sroczyńskiego, który w całości sfinansował koszty tegorocznej edycji, podobnie jak dwu poprzednich również.

Wyrazy podziękowania dla autorów zamieszczonych tekstów. Jednocześnie jak zawsze, wszystkich chętnych zapraszam do współredagowania "Asnykowca" i zgłaszania swoich propozycji.

Należy pamiętać, że biuletyn "Asnykowiec" dokumentuje zarówno dla nas, jak i naszych następców, działalność i dorobek Stowarzyszenia. Archiwowany jest w czołowych polskich bibliotekach oraz w naszych kaliskich. Temu celowi służy także gromadzenie wycinków prasowych dotyczących Stowarzyszenia.

Dzięki wysiłkowi kol. Krzysztofa Płocińskiego, od 1996 roku dysponujemy na bieżąco aktualizowanymi stronami internetowymi oraz pocztą elektroniczną. Pieczołowicie prowadzona jest i gromadzona korespondencja, stanowiąca także swoiste dokumentarium różnorodnych losów i dróg życiowych asnykowców.

Aktualnie Stowarzyszenie zrzesza 394 osoby, w tym z Kalisza 261, z kraju 118 oraz 15 z zagranicy. Reprezentacja asnykówek liczy 113 pań.

Działalność Stowarzyszenia jest realizowana w ramach koleżeńskiej współpracy i samopomocy, a także życzliwości zaprzyjaźnionych osób i instytucji. Wszystkim naszym dobrodziejom należą się wyrazy wdzięczności.

Dla prowadzenia i skutecznego funkcjonowania nie zatrudniamy ani jednego pracownika, a mimo to staliśmy jedną z najbardziej znaczących inicjatyw obywatelskich, swoim dorobkiem wpisującym się istotnie w społeczno-kulturalny pejzaż Kalisza i regionu.

Pamiętamy, że nasze Stowarzyszenie jest dobrowolnym społecznym zrzeszeniem osób wyrażających wolę krzewienia i utrzymania więzi koleżeńskich, mających odniesienie we wspólnym dla nas kaliskim adresie - Grodzka 1.

Stanowione przez nas Stowarzyszenie jest konstrukcją delikatną, skupiającą różnorodność charakterów i temperamentów, dlatego na każdym spoczywa obowiązek dbania o naszą wspólnotę, którą dla siebie, z potrzeby serca stworzyliśmy, do której dobrowolnie przystąpiliśmy.

Każdy winien spróbować odpowiedzieć na pytanie - jaki był jego osobisty udział i jaki być może, we wspólnym dziele jakim jest nasze Stowarzyszenie.

W minionych dwunastu miesiącach dorobek naszych poprzedników zachowaliśmy i wzbogaciliśmy kolejnymi dokonaniami.

Walnemu Zebraniu sprawozdawczemu Stowarzyszenia Wychowanków Gimnazjum i Liceum im. Adama Asnyka w Kaliszu, składam niniejsze sprawozdanie.


Adam Borowiak
prezes

Kalisz, 6 kwietnia 2002 r.