Herb Stowarzyszenie Wychowanków Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Asnyka w Kaliszu  SPRAWOZDANIE
Zarządu Stowarzyszenie Wychowanków Gimnazjum i Liceum im. Adama Asnyka w Kaliszu
z działalności od 9 kwietnia 2000 r. do 31 marca 2001 r.

      Realizując swój statutowy obowiązek, zgodnie z § 30, pkt 8, w nawiązaniu do § 21, pkt 2 oraz do § 24 pkt 2 zarząd Stowarzyszenia Wychowanków Gimnazjum i Liceum im. Adama Asnyka składa Walnemu Zebraniu niniejsze sprawozdanie ze swej działalności od 9 kwietnia 2000 roku do 31 marca 2001 roku.
      8 kwietnia 2000 r., Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze, zgodnie z przepisami statutu wybrało w głosowaniu tajnym 15 osobowy zarząd na III pięcioletnią kadencję, w następującym składzie: Adam Borowiak - prezes, Leszek Bladowski i Marek Sierakowski - wiceprezesi, Urszula Dera - sekretarz, Tadeusz Krawczyński - skarbnik, Helena Mnich, Zofia Mieszczańska-Stefaniak, Violetta Wacowska, Jerzy Bałwas, Jerzy Borowiak, Józef Jaworowicz, Marek Mikołajczyk, Krzysztof Płociński, Bogdan Ptak i Krzysztof Walczak - członkowie.
      Wybrano członków Komisji Rewizyjnej, która ukonstytuowała się następująco: Jerzy Kaźmierczak - przewodniczący, Jan Marczyński -wiceprzewodniczący i Grzegorz Wichliński - członek.
Do Sądu Koleżeńskiego wybrano Jerzego Gwiaździńskiego - przewodniczącego, Jerzego Pawłowa - wiceprzewodniczącego i Grzegorza Marszałka - członka.
      W okresie sprawozdawczym władze Stowarzyszenia pełniły obowiązki w niezmienionym składzie.
Zarząd zbierał się na 11. posiedzeniach, z udziałem przeciętnie trzynaściorga swoich członków oraz przedstawicieli Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego i zapraszanych gości.
      Wzorową frekwencją wyróżnili się koledzy: Jerzy Bałwas, Marek Mikołajczyk, Krzysztof Płociński i Adam Borowiak, obecni na wszystkich zebraniach.
      Posiedzenia zarządu są protokołowane, obowiązuje również lista obecności.
      Protokół odczytywany jest na początku każdego kolejnego zebrania zarządu i zawsze pozostaje do wglądu zainteresowanych.
      Od 11 maja 2000 roku, korzystając z zaproszenia pani dyrektor Anny Borek, posiedzenia zarządu, jak i coczwartkowe spotkania koleżeńskie odbywają się w gościnnych progach hotelu "Orbis-Prosna".
      W roku sprawozdawczym, kontynuowaliśmy działania mieszczące się w rytmie wypracowanego w minionym dziesięcioleciu kalendarza.
      Inauguracja III kadencji miała miejsce na otwartym posiedzeniu zarządu 11 maja 2000 roku, w trakcie której nowowybrany Prezes okolicznościowymi posłaniami podziękował za dotychczasową pracę ustępującym członkom władz Stowarzyszenia: Elżbiecie Belińskiej, Ryszardowi Pawlikowi, Mirosławowi Zaleskiemu, Krzysztofowi Kaźmierczakowi, Eugeniuszowi Adamiakowi, Kazimierzowi Markowskiemu i Szczepanowi Sobczakowi.
      22 maja 2000 r. prezes Stowarzyszenia wraz z kol. Adamem Grzymskim, spotkali się w Muzeum Architektury we Wrocławiu z prof. Józefem Garlińskim, który tamże wygłosił odczyt na temat "Europejska Unia i polskie szansę".
      27 maja ub. r. staraniem organizacyjnym kol. Marka Mikołajczyka odbył się II Asnykowski Rajd Rowerowy na czterdziestokilometrowej trasie Biskupice - Droszew - Gałązki - Sobótka - Kucharki - Kalisz.
Tego samego dnia Urszula Dera i Adam Borowiak biorą udział w sesji popularno-naukowej "Alfons i Melania Parczewscy w 150-tą rocznicę urodzin" zorganizowaną przez Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk i Książnicą Pedagogiczna, im. Alfonsa Parczewskiego.
      30 maja 2000 r. poczet sztandarowy: Józef Jaworowicz, Kazimierz Markowski i Adam Borowiak wraz z licznym udziałem asnykowców żegna zmarłego wybitnego kaliszanina, pisarza i poetę, ucznia naszego Liceum w latach 1928-1930, Eligiusza Kor-Walczaka.
      Gościem kolejnego posiedzenia zarządu w dniu l czerwca ub. r. był przybyły z Watertown w USA, kol. Zdzisław Samulak, maturzysta 1954 r. Było to pierwsze osobiste spotkanie z kolegą, którego od kilku lat znaliśmy jedynie drogą korespondencyjną.
      3 czerwca 2000 r. uczestniczyliśmy w uroczystości wręczania świadectw maturalnych kolejnemu rocznikowi asnykowskiej młodzieży. W naszym imieniu przemówił kol. Jerzy Borowiak, który cztery lata wcześniej witał tenże rocznik w murach naszej szkoły. Każdy z abiturientów otrzymał okolicznościowe posłanie od Prezesa Stowarzyszenia wraz z I tomem monografii "Szkoła Kaliska", zaś Jerzy Borowiak, prezes minionych dwóch kadencji uhonorowany został przez Dyrektora i Radę Pedagogiczną, honorowym "Złotym Laurem Asnykowskim".
      Najważniejszym wydarzeniem ubiegłorocznych obchodów "Święta Miasta" był zorganizowany w dniach 10, 11 czerwca światowy Zlot Wychowanków Kaliskich Szkół Średnich, absolwentów do 1960 r. Wśród pięciuset uczestników obecna była osiemdziesięcioosobowa reprezentacja asnykowców, którzy w macierzystej szkole podejmowani byli przez dyrektorski tandem Franciszka Podgórnego i Barbarę Kołacińską oraz prezesa Adama Borowiaka.
      Komitetowi Organizacyjnemu Zlotu przewodniczył kolega, Jerzy Kaźmierczak. którego z naszego ramienia wspierali koledzy Józef Jaworowicz, Julian Walasz, Zenon Jarmuszczak, Leszek Bladowski, Kazimierz Wojciechowski i Adam Borowiak.
      17 czerwca 2000 r. z inicjatywy kol. Krzysztofa Płocińskiego zorganizowano, w pięćdziesięcioosobowym gronie, spotkanie koleżeńskie na strzelnicy Kaliskiego Bractwa Strzelców Kurkowych. Asnykowskim Królem Kurkowym został kol. Janusz Wysogląd. W strzelaniu z karabinka sportowego bezkonkurencyjnymi okazali się Anna i Józef Jaworowiczowie. Było ognisko, pieczone kiełbaski i akordeonowa muzyka w wykonaniu kol. Marka Gwiaździńskiego.
      21 czerwca ub. r. uczestniczyliśmy w premierze interesującego wydawnictwa "Calisiana w filatelistyce" autorstwa kol. Jerzego Bielawskiego. Obecni byli koledzy Janusz Wysogląd, Jerzy Gwiaździński i Adam Borowiak. O pasji autora, także twórcy i redaktora "Filatelisty Kaliskiego", ze swadą opowiadał kol. Zbigniew Kościelak.
      W dniach 22 - 25 czerwca 2000 r. podobnie jak rok wcześniej, kolejny raz zawitali nad Jezioro Powidzkie, uczestnicy asnykowskiego Zlotu Campingu i Caravaningu, tym razem do miejscowości Przybrodzin.
Cała, imprezę, zorganizował kol. Marek Mikołajczyk przy wydatnej pomocy kol. Mili Raryty i dzięki im za to.
28 czerwca ub. r. pożegnaliśmy tragicznie zmarłego kol. Zdzisława Zakrzewskiego, absolwenta z 1966 roku. Przy trumnie stanął nasz poczet sztandarowy w składzie Józef Jaworowicz, Bogdan Ptak i Adam Borowiak.
      W inaugurującej nowy rok szkolny w naszym Liceum, posiedzeniu Rady Pedagogicznej udział wzięli, prezes       Adam Borowiak i wiceprezes Leszek Bladowski. Zebranej kadrze nauczycielskiej przedstawili dokonania dziesięcioletniej działalności naszego Stowarzyszenia i zamierzenia na przyszłość. Z okazałym tortem przekazali życzenia przetrwania kolejnej reformy edukacji narodowej.
      Dwa dni później, 31 sierpnia ub. r. na cotygodniowym czwartkowym spotkaniu klubowym gościliśmy profesora Donalda Edwarda Emery i Józefa Palmera, artystów plastyków z Santa Monica College z Los Angeles. Dla nas szczególnie bliska jest osoba Józefa Palmera (Izraela Glicensztejna) asnykowca, maturzysty z 1933 roku. Podejmowaliśmy również gościa z Australii, kol. Arkadiusza Fabjanowskiego, absolwenta z 1965 roku, z którym l września kol. Adam Borowiak uczestniczył w uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego w naszym Liceum.
      Ubiegłoroczne urodziny Adama Asnyka zostały wzbogacone wystawą twórczości plastycznej kol. Józefa Palmera i Donalda Edwarda Emery w salach Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej, której wernisaż odbył się 8 września 2000 r.
      W niedzielę 10 września 2000 r., świętowaliśmy 162 rocznicę urodzin naszego patrona. 0 godz. 10.00 w kaliskiej katedrze św. Mikołaja księża asnykowcy koncelebrowali uroczystą mszę św. w intencji profesorów, wychowanków i uczniów naszego Gimnazjum i Liceum. Wystawiliśmy poczet sztandarowy w składzie: Leszek Bladowski, Józef Jaworowicz i Bogdan Ptak. Złożyliśmy kwiaty pod tablicami upamiętniającymi poetę. Po mszy ze sztandarem na czele przeszliśmy pod pomnik naszego Adama, u stóp którego prezes Adam Borowiak w asyście dyrektora szkoły Franciszka Podgórnego, Józefa Palmera oraz Jerzego Staneckiego, ucznia naszego Liceum w latach 1927-29, złożył kwiaty na znak naszej pamięci.
      Uroczystość zakończyliśmy w hotelu "Prosna" koleżeńsko-rodzinnym spotkaniem przy muzyce i kawie. Uroczystość organizowali koledzy Grzegorz Wichliński i Adam Borowiak a wsparcia finansowego udzielił kol. Janusz Wysogląd.
      16 września 2000 r. delegacja Stowarzyszenia, Zofia Mieszczańska-Stefaniak, Leszek Bladowski i Adam Borowiak wraz z dyrektorem Franciszkiem Podgórnym brała udział w inauguracji VI Zjazdu Wychowanków Gimnazjum i Liceum im. Tadeusza Kościuszki oraz Liceum im. Stefanii Sempołowskiej. Prezes odczytał i przekazał okolicznościowe posłanie i na pamiątkę ofiarował obraz autorstwa naszej koleżanki Sylwii Jurkiewicz-Kokot "Kościół na greckiej wyspie Lipsi". Koledze od "Kościuszki", Krzysztofowi Grzymskiemu, wybitnemu archeologowi, profesorowi Royal Ontario Museum w Toronto, wyróżnionemu godnością "Honorowego Obywatela Miasta Kalisza" powinszowanie złożył kol. Leszek Bladowski.
      Tego samego dnia, prosto z teatru koledzy Leszek Bladowski i Adam Borowiak udali się pośpiesznie do Krotoszyna, gdzie na zaproszenie tamtejszego Stowarzyszenia Wychowanków i Nauczycieli Gimnazjum i Liceum im. Hugona Kołłątaja drużyna naszych absolwentów w składzie Wiesław Łukasiewicz, Andrzej Cieślak, Andrzej Frątczak, Piotr Graliński, Ireneusz Kaczmarczyk i Krzysztof Matusiak brała udział w "I Kołłątajowskim Pikniku z Koszykówką", zajmując po zaciętych meczach zaszczytne drugie miejsce. Byliśmy elegancko podejmowani przez prezesa, kol. Zenona Balanickiego, a pani Katarzyna Kordus-Kaźmierczak, dyrektor "Kołłątajowskiego" Liceum oprowadziła po swej szkole jednej z najpiękniejszych w Wielkopolsce, a być może w kraju. Wymieniliśmy się wydawnictwami monograficznymi, dotyczącymi dziejów krotoszyńskiej i kaliskiej szkoły.
      20 września 2000 r. w ramach inauguracji kolejnego Roku Kulturalnego, która odbyła się w kaliskim Teatrze im. Wojciecha Bugusławskiego, na wniosek zarządu Stowarzyszenia, kol. Włodzimierz Garsztka otrzymał nagrodę Prezydenta Miasta Kalisza za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dziedzictwa kulturalnego. Wśród laureatów z satysfakcją dostrzegliśmy także asnykowców: Arkadiusza Pacholskiego, Marka Rozparę, Jerzego Bielawskiego oraz Helenę Mnich.
      8 października ub. r. na zaproszenie kol. Sylwiusza Jakubowskiego, prezesa Stowarzyszenia Wychowanków Gimnazjum im. Anny Jagiellonki i Liceum im. Mikołaja Kopernika przedstawiciele naszego zarządu: Marek Sierakowski, Leszek Bladowski, Jerzy Pawłów, Jerzy Bałwas, Bogdan Ptak i Adam Borowiak podejmowani byli w kawiarni "Keja". Spotkanie miało charakter koleżeńsko-towarzyski. Poinformowano się wzajemnie o działaniu obu bratnich Stowarzyszeń.
      W niedzielę 8 października 2000 r. w pięknej jesiennej scenerii, aż trzydzieści dwie załogi stawiły się na starcie XIII Samochodowego Rajdu Asnykowców, którego trasa wiodła z Kalisza poprzez Janków, Stawiszyn, Zbiersk, Koźminek, Opatówek do ośrodka rekreacyjnego nad Zalewem Szałe, gdzie przy ognisku i muzyce nastąpiło zakończenie i wręczenie nagród. Po drodze były próby sprawnościowe dla kierowców, jazda na torze przeszkód terenowymi czterokołowcami, strzelanie z broni pneumatycznej i korespondencyjny konkurs wiedzy o regionie. Atrakcją było także zwiedzanie Cukrowni w Zbiersku i wspólny obiad w motelu w Petrykach. Zwycięzcą Rajdu został Leszek Cierniak, zdobywając puchar przechodni prezesa Stowarzyszenia, drugie miejsce zajął Włodzimierz Podonowski, a trzecie Krzysztof Kaźmierczak. Impreza była znakomicie przygotowana, w czym zasługa organizatora, debiutującego w roli komandora kol. Bogdana Ptaka.
      2 grudnia 2000 r. w XIII meczu koszykówki o puchar przechodni im. Prof. Kazimierza Paszyna zmierzyły się reprezentacje, tym razem nieco odmłodzone absolwentów - "Asnykowców" i "Jagiellonów", zwyciężyła nasza drużyna w punktach 43 do 32. W przedmeczu o puchar prezesa Stowarzyszenia uczniowie z Liceum im. Mikołaja Kopernika pokonali swoich rówieśników z naszego Liceum w stosunku 50:45. Organizatorem tego dwumeczu była Kaliska Fundacja im. Kazimierza Paszyna na czele z jej prezesem kol. Jarosławem Paszynem. Oba mecze sędziował Lech Cielebąk z Ostrowa Wielkopolskiego, a o odpowiedni nastrój podczas imprezy dbał kol. Zbigniew Kościelak, ciepło i fachowo komentując przebieg wydarzeń, który ponadto przygotował okolicznościowe wydawnictwo zatytułowane "Dzieje dwunastu meczów Asnykowcy -Jagiellonowie o puchar przechodni im. Kazimierza Paszyna".
      W nastroju zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia, w czwartek 21 grudnia ub. r. w sali "Panorama" hotelu "Prosna" zorganizowaliśmy premierę najnowszej książki kol. Piotra Łuszczykiewicza zatytułowanej "Pociąg do Poznania. Szkice i rozmowy'. Autor sprawił nam prawdziwą ucztę duchową. Obecny był dyrektor Franciszek Podgórny oraz goście ze Stowarzyszenia "Jagiellonek" i "Kopernikan".
      Z przyjemnością delegacja Stowarzyszenia w składzie Zofia Mieszczańska - Stefaniak, Jerzy Borowiak i Adam Borowiak, wzięła udział w uroczystości opłatkowej grona pedagogicznego naszego Liceum. Złożyliśmy sobie wzajemne życzenia, podano barszcz czerwony i świątecznego karpia. Było ciepło i serdecznie, a rzecz cała odbyła się w dniu 22 grudnia ub. r. w restauracji "Pięterko".
      Nowy 2001 rok powitaliśmy w zimowej śnieżnej scenerii, przy rozpalonym przez kol. Józefa Jaworowicza ognisku na strzelnicy Kaliskiego Bractwa Kurkowego. W poniedziałek 1 stycznia w ciągu czterech godzin popołudniowych przewinęło się kilkudziesięcioro koleżeństwa, przybyłych z okruchami ze świątecznych stołów. Radosny nastrój podtrzymywał grający na akordeonie kol. Marek Gwiaździński.
      Tradycyjne spotkanie opłatkowo-karnawałowe wyznaczyliśmy w piątek, 5 stycznia br. Sala "Panorama" hotelu "Prosna" z trudem pomieściła stutrzydziestoosobową koleżeńską ekipę. Prezes przypomniał najważniejsze stowarzyszeniowe wydarzenia minionego roku i łącząc się z rozsianymi po kraju i świecie asnykowcami przełamał się opłatkiem z kol. Ryszardem Pawlikiem. Dalsza cześć wieczoru upłynęła w nastroju karnawałowym przy muzyce kol. Henryka Siudy i jego zespołu.
      W dniach 3 i 4 marca br. na stokach Czarnej Góry w masywie Snieżnika, w Kotlinie Kłodzkiej odbyły się V Mistrzostwa Asnykowców w narciarstwie alpejskim i snowbordzie. W poszczególnych kategoriach wiekowych zwyciężyli Michał Walczyński, Justyna Borowiak, Barbara Ptak, Violetta Wacowska, Karol Witkowski, Adam Jakubek, Michał Witkowski, Bronisław Pałys, Andrzej Jakubek, Justyna Błaszczyk i Wojciech Siemianowski. W klasyfikacji generalnej najlepszymi okazali się: Barbara Ptakówna i Adam Jakubek, a najlepszą rodziną, Wanda, Jerzy i Justyna Borowiakowie. Podziękowanie dla Violi Wacowskiej, organizatora zawodów, a także pary sędziowskiej Elwiry Ptakowej i Krzysztofa Biernackiego i spikera Janusza Wysogląda.
      Na uroczystym zakończeniu zawodów wręczono zawodnikom dyplomy i puchary ufundowane przez honorowego patrona imprezy - Wiceprezydenta miasta Kalisza Zbigniewa Białka, natomiast medale dla wszystkich asnykowców ufundował już całkiem prywatnie kol. Zbigniew Białek.
      Podziękowanie przekazujemy również firmom "Feniks", kol. Marioli Roszak oraz "Cowogaz", kol. Krzysztofa Biernackiego, za materialne wsparcie narciarskich mistrzostw.
     Omawiając wydarzenia ostatnich miesięcy warto wspomnieć o liście 39 nominałów do plebiscytu "Kaliszan XX wieku", przypominającej wielce zasłużone, w większości nieżyjące już, wybitne postacie związane ze szkołą przy ul. Grodzkiej.
      Podobnie jak w latach poprzednich złożyliśmy swoje propozycje do godności "Kaliszanina Roku", "Wydarzenia Roku" jak i kandydatów do "Złotej Dziesiątki". Z satysfakcją odnotowaliśmy, że jak co roku najliczniejszą grupę wśród laureatów stanowili asnykowcy. Przypomnę gwoli kronikarskiego obowiązku, tytuł "Kaliszanina 2000 Roku" przekazany został w godne ręce kol. Zenona Sroczyńskiego, za wydarzenia uznano "Światowy Zlot Wychowanków Kaliskich Szkół Średnich", którego Komitetowi Organizacyjnemu przewodniczył kol. Jerzy Kaźmierczak, a w "Złotej Dziesiątce" zaistnieli koledzy Marek Pertkiewicz i Sławomir Rudowicz. Dumni jesteśmy z tych wyróżnień, bo ich blask ogrzewa całą naszą koleżeńską wspólnotę.
      Omawiając wydarzenia minionych dwunastu miesięcy należy odnotować odwołanie XIX Balu Asnykowca, który planowano w ostatnią sobotę karnawału 24 lutego br. Decyzję podjął Prezes, biorąc pod uwagę niską ilość zapisów i wpłat, nie gwarantujących zwrotu kosztów organizacyjnych, za to stwarzających realną groźbę konieczności dopłaty z mizernych środków Stowarzyszenia, co byłoby niedopuszczalne. Wspomniana decyzja wzbudziła wśród niektórych koleżeństwa żal, że była podjęta ich zdaniem zbyt pochopnie i bez konsultacji. Niemniej każdy dzień zwłoki mógłby przynieść bardziej dolegliwe konsekwencje. Biorąc pod uwagę tegoroczne doświadczenie, jak również zgłaszane w poprzednich latach odmienne koncepcje, należy rozważyć przyszłą formułę Balu Asnykowca.
      Najbardziej przykrą okolicznością był fakt, że wieloletni organizator, który również i w bieżącym roku dołożył wszelkich starań dla powodzenia tej towarzyskiej imprezy, kol. Marek Mikołajczyk, leżał w tym czasie unieruchomiony w poznańskim szpitalu i nie mógł być z obiektywnych powodów w tej sprawie konsultowany, co podejmującemu niepopularną decyzję stwarzało dodatkowy dyskomfort.
      Kwestią najczęściej dyskutowaną, wywołującą najwięcej emocji pozostaje stworzenie samodzielnej siedziby dla naszego Stowarzyszenia. Przypomnę, że w minionym dziesięcioleciu korzystaliśmy kolejno z gościny, Kaliskiego Towarzystwa Wioślarskiego, w latach 1989 - 1993, następnie klubu "Pod Muzami", a od ubiegłego roku hotelu "Orbis - Prosna".
      Wspomniany problem, bądź lepiej nazywając aspiracja, ujawniła się najjaskrawiej przed ubiegłorocznym Walnym Zebraniem Sprawozdawczo - Wyborczym, znajdując swój wyraz w przyjętej uchwale. Zgadzając się co do potrzeby, linia podziału opinii dotyczy oceny naszych możliwości. Wypatrzony został obiekt komunalny, dzierżawiony aktualnie przez Ochotniczą Straż Pożarną, przy ul. Piskorzewskiej 9, nieopodal Rynku Głównego. W wyniku zawartej pisemnej ugody, strażacy zgodzili się aby dzierżawcą mogło być nasze Stowarzyszenie, w zamian za udostępnienie OSP określonej powierzchni biurowej dla prowadzenia ich działalności statutowej. 
Oficjalne, udokumentowane rozmowy z Zarządem Miasta, toczą się od czerwca ub. r. i do dzisiaj nie zostały sfinalizowane.  Aktualnie, Zarząd Miasta oświadczył że przedstawi nam projekt umowy dzierżawy.
      Należy podkreślić, że podstawą prowadzonych starań o przejęcie wspomnianego obiektu stała się deklaracja grupy naszych kolegów: Janusza Wysogląda, Jarosława Paszyna, Janusza Pięknego i Marka Mikołajczyka, gwarantujących pozyskanie strategicznego inwestora, bo trzeba mieć świadomość, że działające społecznie Stowarzyszenie bez potencjalnego poddzierżawcy w żaden sposób zadaniu temu nie sprosta.
      Z konieczności, w telegraficznym skrócie zasygnalizowaliśmy najważniejsze kwestie z życia naszego Stowarzyszenia w minionych dwunastu miesiącach. Wszystkie one były omawiane na posiedzeniach zarządu, znajdując swoje udokumentowanie w stosownych protokołach, i a także w "Kronice" publikowanej na łamach "Asnykowca".
      Dla sprawnego koordynowania najistotniejszych zagadnień zarząd udzielił pełnomocnictw kolegom: Januszowi Wysoglądowi, który na bieżąco pozostaje łącznikiem w sprawie "Piskorzewskiej 9" i jak na razie wywiązuje się z nałożonych obowiązków bez zarzutu, koledze Bogdanowi Ptakowi mającemu nadzorować całość wydarzeń rekreacyjne - sportowych oraz Jerzemu Borowiakowi, który obiecał współpracować strategicznie i operacyjnie z dyrekcją Liceum w bardzo prestiżowym przedsięwzięciu, a mianowicie odtworzeniu auli szkolnej.
      Od 1995 roku, każdemu Walnemu Zebraniu towarzyszy premiera kolejnej edycji naszego biuletynu ilustrowanego "Asnykowca". Tak jest i dzisiaj. Z satysfakcją oddajemy Koleżeństwu, prosto z maszyn drukarskich, najnowszy i jak dotychczas najokazalszy numer naszego czasopisma.
     Przy tej okazji wyrazy uznania należą się jego twórcy i redaktorowi Adamowi Borowiakowi oraz najwytrwalszym, współpracującym od numeru piątego, koleżeństwu: Lidii Łyszczak, autorce kształtu edytorskiego, Krzysztofowi Oleksiakowi projektantowi okładek i Jerzemu Bałwasowi głównemu fotoreporterowi.
      Słowa szczególnego podziękowania rezerwujemy dla kolegi Zenona Sroczyńskiego, który w całości sfinansował koszty tegorocznej edycji. Przy okazji przypomnijmy, że ubiegłorocznej również.
      Podziękowania za dotację kierujemy także dla Rady Miejskiej Kalisza, która docenia walory naszego rocznikowego wydawnictwa.
       Biuletyn "Asnykowiec" dokumentuje dla nas i naszych następców, działalność i dorobek Stowarzyszenia. Archiwowany jest w największych polskich bibliotekach, Narodowej, Uniwersytetów, Warszawskiego i Jagiellońskiego oraz w naszych bibliotekach kaliskich, im. Adama Asnyka i Książnicy Pedagogicznej im. Alfonsa Parczewskiego.
      Aktualnie Stowarzyszenie liczy 365 osób, w tym z Kalisza 247, z kraju 104 oraz 14 z zagranicy. Reprezentacja asnykówek to 94 koleżanki.
      Warto pamiętać, że nasze Stowarzyszenie jest dobrowolnym społecznym zrzeszeniem osób wyrażających wolę krzewienia i utrzymania więzi koleżeńskich, mających odniesienie we wspólnym dla nas wszystkich, kaliskim adresie - Grodzka l.
      Pozostajemy we wzajemnym szacunku dla indywidualnych przekonań i poglądów, jednocześnie nie angażując Stowarzyszenia w żadne bieżące akcje polityczne. Ta żelazna zasada konsekwentnie przestrzegana stanowi o sile naszego Stowarzyszenia.
      W tym kontekście należy pojmować wspólną satysfakcję z osiągnięć i wszelkich przejawów uznania w różnorodnych obszarach aktywności społecznych, jakie stają się udziałem asnykowców, a członków Stowarzyszenia w szczególności.
      Należy pamiętać, że działalność Stowarzyszenia jest realizowana w ramach koleżeńskiej współpracy i samopomocy, a także życzliwej współpracy zaprzyjaźnionych osób lub instytucji.
      Listę wymienionych wcześniej dobrodziejów należy uzupełnić o tych na których, w minionych dwunastu miesiącach, jak i wielu poprzednich, można było polegać, mianowicie: kol. Jerzy Borowiak, prezes Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A., kol. Jerzy Gwiaździński, prezes Przedsiębiorstwa "JEMAR" oraz Sławomir i Jerzy Rudowiczowie, współwłaściciele Przedsiębiorstwa Oczyszczania Miasta "Eko"
      Dla prowadzenia i skutecznego funkcjonowania nie zatrudniamy ani jednego pracownika, a mimo to staliśmy się jedną z najbardziej znaczących inicjatyw obywatelskich, swoim udokumentowanym dorobkiem wpisanym w społeczno - kulturalny pejzaż naszego miasta i regionu.
      Pieczołowicie prowadzona jest i gromadzona korespondencja, która stanowi także interesujące dokumentarium różnorodnych losów i dróg życiowych asnykowców.
     Archiwujemy wycinki prasowe dotyczące Stowarzyszenia. Dzięki kol. Krzysztofowi Płocińskiemu od kilku lat dysponujemy na bieżąco aktualizowanymi stronami internetowymi. oraz pocztę elektroniczną.
      Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy, stanowione przez nas tu obecnych jak i tych którzy do nas dojechać nie mogą, Stowarzyszenie, jest konstrukcją delikatną, skupiającą różnorodność charakterów i temperamentów i dlatego na każdym spoczywa obowiązek dbania o naszą wspólnotę, którą dla siebie z potrzeby serca stworzyliśmy, do której dobrowolnie przystąpiliśmy.
      Każdy winien znaleźć odpowiedź na pytanie, jaki był jego osobisty udział, jaki być może, we wspólnym dziele jakim jest nasze Stowarzyszenie.
      W minionym roku, dorobek naszych poprzedników zachowaliśmy i wzbogaciliśmy o kolejne dokonania.
      Walnemu Zebraniu Sprawozdawczemu Stowarzyszenia Wychowanków Gimnazjum i Liceum im. Adama Asnyka w Kaliszu, składam niniejsze sprawozdanie zwracając się o sprawiedliwą ocenę.

Kalisz, 31 marca 2001 r.

Cienka żółta linia